antik m?s?r s?rlar? (ebook) 2789785918431
  • Comenzar a leer

ANTIK M?S?R S?RLAR? EBOOK


Valora este libro

$63.38

$60.21

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 2789785918431
Bir zamanlar "Ezoterik Kültür"ün en önde gelen kalelerinden biri olan Antik M?s?r, Dünya co?rafyas?nda yer alm?? en gizemli toplumlardan biridir.M?s?r, kadin ça?larda çok say?da ki?iyi e?iten ve yeti?tiren bir okuldu... Bir zamanlar yeryüzünü ayd?nlatm?? olan "Osiris'in I????", bugün terkedilmi? mabetlerde art?k sönmü? durumdad?r. Atlantisli bilge Thot'un binlerce y?l önce söylemi? oldu?u kehanet niteli?indeki ?u sözleri, bugün tam anlam?yla gerçekle?mi? bulunmaktad?r:Ey M?s?r! Gelecek ku?aklara senden hat?ra olarak sadece inan?lmaz masallar kalacakt?r ve seninle ilgili olarak geriye, ta?lara oyulmu? kelimelerden ba?ka bir ?ey kalmayacakt?r...Evet... Ta?lara oyulmu? bir tarih... Bu ta? sayfalar?n üzerine i?lenmi? hiyeroglifler arkeologlar ve tarihçilere bugün çözümlenebilmi?tir. Ama bütün bunlara ra?men ortada yine de, önemli bir sorun kalm??t?r:Bu gizemli tarihin ve kültürün s?rlar?na nüfuz etmek...??te bunu yapabilmek için, tarihin geçmi? dönemlerine geri dönüyor ve bir zamanlar M?s?r'daki mabetlerin içinde ya?ananlar? gözümüzün önünde canland?rmaya ba?l?yoruz... Kitab?n sayfalar?n? açt???n?zda, M?s?r'da gerçekle?tirilen "Gizli Ö?reti"ye, mabetlerin içine girerek, bizzat kendiniz rahiplerin aras?nda ya?ayarak ?ahit olacaks?n?z...

Inseparables, comprar "ANTIK M?S?R S?RLAR? (EBOOK)" junto con:

Opiniones "ANTIK M?S?R S?RLAR? (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate