atalar?m?z?n gök tanr? dini (ebook) 9789758312733
  • Comenzar a leer

ATALAR?M?Z?N GÖK TANR? DINI EBOOK


Valora este libro

$75.35

$71.58

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9789758312733
Bir zamanlar Orta Asya'da ya?ananlar, atalar?m?z?n bilinmeyen gizli tarihini olu?turmu? bir süreçtir. Bugün bile hâlâ gizemini koruyan o günlerde ya?ananlar, Eski Türk Mitolojisi'ni olu?turan baz? efsanelerle günümüze kadar gelebilmi?tir.Ergenekon'dan Ç?k??, Yarad?l?? ve O?uz Ka?an gibi efsanelerde atalar?m?z?n o dönemde ya?ad?klar? mitolojik bir dille anlat?lm?? durumdad?r. Ancak ne yaz?k ki, bu efsaneler üzerinde ezoterik temelli bir ara?t?rma bilimsel çevrelerce yap?lmam??t?r.Bu efsaneler ayn? zamanda atalar?m?z?n dinsel inançlar? hakk?nda da önemli bilgilerle doludur. Gök Tanr? Dini'nin kozmik ba?lant?lar? ve inisiyatik içeri?i bu mitolojilerin içinde bulunmaktad?r. Söz konusu efsanelerin içindeki ezoterik semboller aç?kl??a kavu?turuldu?unda, hem atalar?m?z?n o dönemler ya?ad?klar?, hem da atalar?m?z?n dinsel inançlar?n?n temelleri gün ?????na ç?kabilmektedir.Atalar?m?z? hiçbir zaman yaln?z b?rakmayan Gök-Kurt ve ?amanizm öncesi Gök-Tanr? Dini'nin a??rl?kl? olarak ele al?nd??? bu kitapta, efsanelerle gelece?e iletilen mesajlar? da ilgiyle okuyaca??n?z? dü?ünüyoruz...Gök -Tanr? Dini'nden ?amanizm'e ve ?amanizm'den de Anadolu Müslümanl???'na intikal eden bu büyük kültür birikimi, Ergun Candan'?n sade anlat?m?yla sizlerle bulu?uyor.

Inseparables, comprar "ATALAR?M?Z?N GÖK TANR? DINI (EBOOK)" junto con:

Opiniones "ATALAR?M?Z?N GÖK TANR? DINI (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate