bilinmeyen yönleri ve s?rlar?yla son üç peygamber (ebook) 2789785948568
  • Comenzar a leer

BILINMEYEN YÖNLERI VE S?RLAR?YLA SON ÜÇ PEYGAMBER EBOOK


Valora este libro

$52.78

$50.14

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 2789785948568
2000 y?ld?r saklanan 'S?rlar Bilgisi' 2000 y?l sonra aç?l?yor...
?imdiye kadar hiç bir yerde yay?nlanmam?? çok özel bilgilerin ele al?nd??? bu kitap; Dinler Tarihi'nin gizli kalm?? önemli bir bölümüne ???k tutacak nitelikte haz?rlanm??t?r. Son üç dinin bilinmeyen gizli tarihi içinde yolculuk yaparken, o y?llar? yeniden ya?ayacaks?n?z... Böylelikle; 'Niçin dinler devri art?k kapanm??t?r? 'Dinleri içinde geçen 'cennet - cehemmem' gibi temel sembol ve kavramlar asl?nda ne anlama gelir?' gibi sorular?n?z da kitab?n sat?rlar? içinde cevaplanacakt?r. Keyifli bir yolculu?a haz?r m?s?n?z?...Dinlerin en temel kavramlar?n?n bile yanl?? anla??ld??? bir dönemde, bu kitab?n ç?kart?lm?? cesaret isteyen bir i?ti... Ancak birilerinin bunlar? aktarmas? gerekiyordu...2000'li y?llar?n dünyas?nda, bu bilgileri 'S?n?r Ötesi Okurlar?' ile payla??yoruz...
Umar?z zaman? gelmi?tir...

Inseparables, comprar "BILINMEYEN YÖNLERI VE S?RLAR?YLA SON ÜÇ PEYGAMBER (EBOOK)" junto con:

Opiniones "BILINMEYEN YÖNLERI VE S?RLAR?YLA SON ÜÇ PEYGAMBER (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate