cumhuriyetle birlikte büyüdüm (ebook) 2789785972532
  • Comenzar a leer

CUMHURIYETLE BIRLIKTE BÜYÜDÜM EBOOK


Valora este libro

$52.78

$50.14

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 2789785972532
Do?du?umda henüz Cumhuriyet kurulmam??t?. Bu aç?dan 'Cumhuriyetle Büyüdüm' diyebilirim.Çocuklu?um ve ilkokul y?llar?m Harf Devrimi, Tevhid i Tedrisat, Medeni Kanun vb. devrimlerin uygulanmaya ba?lad??? y?llard?. Ortaokul ve lise y?llar?m? Robert Kolejde geçirdim. Yahudi as?ll? Türkiye Cumhuriyeti vatanda?? olarak ?kinci Dünya Sava?? günlerini ya?ad?m. De?i?en ?stanbul ve Türkiye'yi gözlemledim. Kolejde Tarih Hocam?z Cami Baykurt'un ki?ili?imin geli?iminde emekleri çoktur. Sol fikirlere bu dönemde inanmaya ba?lad?m. Üniversiteye ba?lad???mda 'art?k bir ?eyler yapmak gerekir' anlay???yla ?efik Hüsnü'nün kurdu?u yasal TSEKP'e (Türkiye Sosyalist Emekçi ve Köylü Partisi) yak?nl???n? bildi?im ?stanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derne?ini arkada?lar?mla birlikte kurduk. Hür Gençlik gazetesini yay?nlad?k. Ard?ndan gözalt?lar, tutuklamalar geldi.Bir arac? vas?tas?yla Bursa Cezaevinde yatan Nâz?m Hikmet ve arkada?lar?n?n dokudu?u kuma?lar, bana geldi. Büyük bir heyecan ve ?evkle bu kuma?lar? satarak gelirinin Nâz?m'a ula?mas?n? sa?lad?m.Türkiye ??çi Partisi kuruldu. Mehmet Ali Aybar'?n te?vikiyle partiye kat?ld?m. Ya?am?m?n en güzel günlerini Partide geçirdim. 15 sosyalist milletvekilini TBMM'ye yollad?k. Yeni arkada?lar dostlar yolda?lar edindim.Birle?mi? Milletlere ba?l? FAO ( Uluslar aras? G?da Örgütü) projeleri için Afrika'ya gittim. Kara Afrika'n?n makûs tarihini de?i?tirme u?runa yürütülen ulusal ba??ms?zl?k mücadelelerine tan?kl?k ettim. Elimden geldi?i kadar Mozambik'te sosyalist kuruculuk çal??malar?na kat?ld?m. Birçok Afrika ülkesini gezdim.Emekli olup Türkiye'ye döndü?ümde Nâz?m Hikmet Kültür ve Sanat Vakf? yeni kurulmu?tu. O dönemden bugüne halen bu Vak?fta gönüllü olarak büyük bir k?vançla çal??maktay?m.

Inseparables, comprar "CUMHURIYETLE BIRLIKTE BÜYÜDÜM (EBOOK)" junto con:

Opiniones "CUMHURIYETLE BIRLIKTE BÜYÜDÜM (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate