delta plan? (ebook) 9786054182022
  • Comenzar a leer

DELTA PLAN? EBOOK


Valora este libro

$54.44

$51.72

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9786054182022
Seçimleri kim kazanacak?Bu konuda küçük bir ipucu elde etmek için türlü anketler yap?l?yor, ara?t?rmalara oluk oluk paralar ak?t?l?yor.A Partisi mi kazanacak? B Partisi mi kazanacak?Asl?nda bunun o ya da bu parti ile hiçbir ilgisi yok. Çünkü seçimleri hep ayn? partiler kazan?yor. Yani do?ru bilgiyi elinde bulunduran, bunu uygulayan partiler ve yine onlar kazanacak...Peki bu ayr?cal?kl? gibi görünen insanlar kimler. Elinizdeki kitab?n konusu i?te bu bilginin, yani DELTA PLANI'n?n ne oldu?u ve nas?l uyguland??? ile ilgidir. Kitab? okudu?unuzda, DELTA PLANI'n? uygulayan partilerin seçim kaybetmesinin,uygulamayan partilerin de kazanmas?n?n imkâns?z oldu?unu ve bunun tarih boyunca hep böyle gerçekle?ti?ini göreceksiniz.Evrensel bir yasa vard?r: "Parça bütünün bilgisini ta??r". Bu bilgi ile birlikte kitab?n bir ba?ka amac?na daha ula??yoruz: E?er do?ru bilgiyi uygulayarak bir parti ba?ar?l? oluyorsa, bu bizler için de geçerlidir. Bunun için önce do?ru bilgiye ula?mak için istekli olmak, do?ruyu ay?rdedecek inceli?e sahip olmak, sonra da planlamak ve çal??mak gerekir.küçük bir ipucu elde etmek için türlü anketler yap?l?yor, ara?t?rmalara oluk oluk paralar ak?t?l?yor.

Inseparables, comprar "DELTA PLAN? (EBOOK)" junto con:

Opiniones "DELTA PLAN? (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate