dü? ?le gerçek aras?nda (ebook) 9786054262076
  • Comenzar a leer

DÜ? ?LE GERÇEK ARAS?NDA EBOOK


Valora este libro

$86.14

$81.83

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9786054262076
Hayat?n anlam? nedir? Mutlu ve özgür bir çocukluk, iyi bir e?itim, kariyer, güç ve iktidar m?? Yoksa a?kla kurulan bir ili?kide seçilen iyi bir e?, uyum içinde sürdürülen mutlu bir evlilik ve sa?l?kl? yeti?tirilen çocuklar m?? Ya da nereden gelip nereye gitti?imizi çözüp sadece o do?rultuda ya?amak m?? Sahi nereden gelip nereye gidiyoruz? Do?udan bat?ya, bat?dan do?uya veya kuzeye... Nereye gidersek gidelim, hayat hep bir aray?? de?il mi zaten? Ali Sarp da aray??lar?n?n pe?inde giden bir gençtir. Ankara’da ba?lad??? e?itim hayat?n? 12 Mart Muht?ras?’ndan sonra ?sveç’te sürdüren Ali, yeti?ti?i do?u kültürünün etkisiyle bat?ya uyum konusunda uzun süre bocalar. ?çine dü?tü?ü kültürel çat??man?n ortas?nda, ülkesine dair ezberletilen tarihsel bilgilere, kad?n erkek ili?kilerine; a?ka, sevgiye, sadakat ve k?skançl??a varana de?in, o güne kadar bildi?i her ?eyi gözden geçirmesi gerekmektedir. E?itimini sürdürmesinin zorluklar?n?n yan?na bat? toplumunun normal sayd???, ama do?uda anormal görülen olgularla da yüzle?mek zorundad?r ayn? zamanda. Tabii ?rkç?l?kla da. Bu çeli?kili ve çat??mal? ortamda tutkulu bir a?k da filizlenir öte yandan. Arkada?l?klar, dostluklar kurulur, an?lar ve tan?kl?klar da uç verir böylece. Tarihsel bir arka planda, tan?kl?klar?n ve keskin bir gözlemin ?????nda, usta i?i bir kurguyla gözler önüne serilen bir çat??ma. Do?uyla bat? aras?ndaki uzla?maz kar??tl?klar, kültürleraras? çeli?kiler, kad?n erkek ili?kileri, uyum, k?skançl?k, a?k ve mitoloji... Dü? ile Gerçek Aras?nda, Zeus’un hüküm sürdü?ü ?da’n?n do?usundan Odin’in hükümranl???na uzanan karanl?k bir yol. Bir yan?yla mistik, ezoterik bir yan?yla alabildi?ine gerçekçi bir roman; Yavuz Çekirge’nin kaleminden. 

Inseparables, comprar "DÜ? ?LE GERÇEK ARAS?NDA (EBOOK)" junto con:

Opiniones "DÜ? ?LE GERÇEK ARAS?NDA (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate