edebiyat mahkemeleri (ebook) 9786054955657
  • Comenzar a leer

EDEBIYAT MAHKEMELERI EBOOK


Valora este libro

$76.30

$72.49

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: BÜYÜKDO?U
  • ISBN: 9786054955657
Kitap, üç eserden olu?uyor... 1- EDEB?YAT MAHKEMELER?: Bu ba?l?k alt?nda, 1945 Büyük Do?u dergilerinde ne?redilmi? yaz?larda, edebiyat dünyam?z?n ünlü isimlerinden Tevfik Fikret, Yahya Kemal, Mehmet Akif ve Nurullah Ataç, mizah üslûbuyla bir mahkeme mizanseni içinde kritik ediliyor. Ayr?ca farkl? zaman ve mekanlarda Necip Faz?l nezaretinde yap?lan sohbet toplant?lar?nda «Tevfik Fikret» ve ayr? bir bahis olarak «?iir» ele al?n?yor. 2 - DO?U EDEB?YATI: Do?u edebiyat?na k?sa ve genel bir giri?ten sonra, Arap Edebiyat? bölümünde «Muallakat-? Seb’a» ?airleri; Fars edebiyat? bölümünde ise Baba Tahirden ba?layarak ilk ?ehnameciler ve Firdevsi, hayat?, edebi k?ymeti ve eserlerinden örneklerle anlat?l?yor, M?s?r Edebiyat? bölümünde Papiruslar üzerine yaz?lm?? Annana isimli bir kâhine ait en eski bir hikayenin tercümesi bulunuyor. Eserin son bölümünde ise Do?unun Büyükleri ba?l??? alt?nda, Nizami, El-Maarri, Ömer Hayyam, ?bn-i Fariz ve Sadi ele al?nm?? ve eserlerinden oldukça hacimli tercümeler yap?lm??t?r. 3 - D?L RAPORLARI: «Zavall? Türkçe» ve «Dil Laboratuar?ndan» ana ba?l?klar? alt?nda bir taraftan lisana dair ölçüler verilirken, di?er taraftan, «te?his»le birlikte, Türk dilinin içine sürüklendi?i kaostan ç?kmas? için çarelerin neler olabilece?i üstünde duruluyor.

Inseparables, comprar "EDEBIYAT MAHKEMELERI (EBOOK)" junto con:

Opiniones "EDEBIYAT MAHKEMELERI (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate