öteki diyar (ebook) 9786054262199
  • Comenzar a leer

ÖTEKI DIYAR EBOOK


Valora este libro

$43.51

$41.33

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9786054262199
Osmanl? sonras? cumhuriyet tarihinin pek çok karanl?k noktalar?ndan biri de 12 Mart Cuntas? öncesi yurt i?galleri ve 6. Filo eylemleriyle doru?a ç?kan 68 Hareketi’nin maruz kald??? ?iddetin dozudur. So?uk Sava? döneminin egemen güçleri taraf?ndan ajan-provokatör unsurlar?n da devreye sokulmas?yla önüne set çekilmeye çal???lan gençlik eylemleri üniversite önlerinde, yurt bask?nlar?nda hedef gözetilerek liderlerinin aç?kça öldürülmesi, a??r i?kencelerden geçirilerek ruhen ve fiziksel olarak sakatlanmas?n? beraberinde getirmi?tir. 6 May?s 1972’de Üç Fidan’?n as?lmas?yla amac?na ula?an Balyoz Harekât?’n?n k?r?p geçirdi?i antiemperyalist-yurtsever-sosyalist ve idealist gençlik ise, bu ?iddetin en büyük tan??? ve ma?durudur. Kendisi de ayn? dönemde bir üniversite ö?rencisi olan Yavuz Çekirge’nin, ku?a??n?n maruz kald??? ac?lar? siyasi bir kurguyla yans?tt??? roman?nda, "Öteki Diyar"da da süren adalet aray???na tan?k oluyoruz. ?dealist üniversite ö?rencisi Erhan Mert de ba? e?meyen, asi karakteriyle dönemin "güvenlik birimleri"nin hedefi haline gelerek bir süre sonra bir ö?renci eyleminde "faili meçhul" bir ?ekilde öldürülür. Kendisine göre ise katili "alçak sap?k, ajan bozuntusu" Çetin Sar?’dan ba?kas? de?ildir. Daha önce Çetin Sar?’n?n a??r i?kencelerinden de geçen Erhan Mert, öldükten sonra en az?ndan arafta, "Öteki Diyar"da katiliyle yüzle?meyi ve ilahi adaletin tecellisine tan?k olmay? ummaktad?r. Gelgelelim arafta i?ler dünya mant???yla yürümemektedir. Kendini savunma amac?yla da olsa birini öldürdü?ü için hem suçlu hem de ma?dur konumunda olan Erhan Mert’in hükmü araf?n savc? ve yarg?çlar? Ütopsis, Heterotopsis, Nemesis, Paradoksis ve Elipsis melekleriyle yapaca?? görü?melerden sonra verilecektir. Öte yandan araf melekleriyle yapt??? görü?melerde k?smen de olsa cennet ve cehennemin baz? bölümlerine girerek oradaki uygulamalar? görür. Türkiye siyasi ve edebiyat tarihinin önemli iki ?airiyle kar??la?t??? cehennemde ise, Osmanl?n?n son dönemiyle yak?n tarih aras?nda kar??la?t?rma yapma imkân?n? da bulup yap?lan siyasi hatalar?n, toplumdaki ilerici güçlerin zulümle yok edili?inin yaln?zca kendi ya?ad??? dönemle s?n?rl? olmad???n? da idrak eder. Modernite ve çarp?k cumhuriyet ideolojisinin ele?tirisini aç?k bir ?ekilde oda??na alan Öteki Diyar, Erhan Mert’in ba? e?meyen karakteri üzerinden cumhuriyetin karanl?k bir dönemine ???k tutuyor. 

Inseparables, comprar "ÖTEKI DIYAR (EBOOK)" junto con:

Opiniones "ÖTEKI DIYAR (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate