pargal? ?brahim (ebook) 9786054337293
  • Comenzar a leer

PARGAL? ?BRAHIM EBOOK


Valora este libro

$32.58

$30.95

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9786054337293
Cins bir tay olarak ç?kt??? sahnede, nerede nefeslenece?ini bilmeyen bir küheylan gibidir Pargal? ?brahim. Osmanl?'da yükselebilmenin s?rr?, adeta bu Rum as?ll? pa?ada vücut bulmu?tur. Devlet içinde üstlendi?i vazifeler, buralarda gösterdi?i ba?ar?lar ve ba?ar?s?zl?klar çok önemlidir.?mparatorluk doludizgin yoluna devam edip, dünyay? titretirken, Pargal? ?brahim Pa?a'n?n i?leri yürütü?ündeki farkl? usulü ve kendisine biçti?i rol ço?u zaman hayretle kar??lanacak, Hürrem Sultan'la aralar?ndaki geçimsizlik, ikisinden de vazgeçemeyen Kanuni'yi zor durumda b?raksa da her ikisi de bildi?inden ?a?mayacakt?r.A?a??daki sözler Pargal?'ya aittir:"Bu büyük devleti idare eden benim; her ne yaparsam, yap?lm?? olarak kal?r, zîrâ bütün kudret benim elimdedir; memuriyetleri ben veririm, eyâletleri ben tevzi ederim; verdi?im verilmi?, reddetti?im reddedilmi?tir. Büyük Padi?ah bir ?ey ihsan etmek istedi?i yahut ihsan etti?i zaman bile e?er ben onun karar?n? tasdik etmeyecek olursam, gayr-i vaki' gibi kal?r; çünkü her ?ey; harb, sulh, servet kuvvet benim elimdedir. .."

Inseparables, comprar "PARGAL? ?BRAHIM (EBOOK)" junto con:

Opiniones "PARGAL? ?BRAHIM (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate