son halife (ebook) 9786054337187
  • Comenzar a leer

SON HALIFE EBOOK


Valora este libro

$31.58

$30.00

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9786054337187
Dü?ününüz, giderken bir zarf içinde iki bin dolar lütfetmi?ler, bununla koskoca bir saray halk? hangi bir otele yerle?ir, hangi masraf? kar??layabilir. Biz de ba?ka hükümdarlar gibi giderken ve gitmeden evvelâ hazineden pek k?ymetli mücevherleri ald?rabilirdik, amma memlekete mal olmu? ?eylere el sürmeyi vicdans?zl?k addederim. Sonra arkam?zdan neler i?itmedik. Yok! Biz hainmi?iz, biz Milli Mücadele'yle asla ilgilenmezmi?iz, biz dü?manla i?birli?i etmi?iz, bütün bunlar?n asl? esâs? yok! (…) Bana gelince, Allah da bilir, Peygamber de yar?n ?efaat edecektir. O?lum Ömer Faruk'u Anadolu'ya gönderdim. Maksad?m ?stanbul'dan kaç?p Anadolu'ya gelmek, ?slâm mücahidlerinin ba??na geçmek ve bütün âlem-i ?slâm-? aya?a kald?rmak idi. Amma ne yapay?m ki, o?lumu ?nebolu'dan çevirdiler. Teklifimi reddettiler. O zaman bize ?stanbul'da i?in sonuna kadar oturmak dü?tü.Millî zafere, bir çocuk gibi sevindik. Mustafa Kemal'i kucaklamak, hattâ Pa?am, k?z?m? O'na vermek bile istedim, fakat kimse bunu anlamak istemedi. Mustafa Kemal Pa?a'n?n Refet Pa?a'ya: "-Ben Enver Pa?a olmak istemem!' dedi?ini söylediler, amma biz kendisini Enver Pa?a yapmak istememi?tik!"

Inseparables, comprar "SON HALIFE (EBOOK)" junto con:

Opiniones "SON HALIFE (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate