tatl? k?z (ebook) 9781633398443
  • Comenzar a leer

TATL? K?Z EBOOK


Valora este libro

$64.55

$61.32

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - SIN DRM
  • Editoral: DAN ALATORRE
  • ISBN: 9781633398443
Bu kitap, potensiyel olarak ölümcül bir kalp rahats?zl??? olan Uzun QT Sendromunu (UQTS) anlat?yor. Hem kendisinin hem de k?z?n?n bu hastal??? asemptomatik olarak ta??mas? ile, yazar Alatorre okuyucuya, ailede olup bitenleri bazen bir mizah içinde bazen de esinlendirici olarak sunuyor. Bunu yaparken de, kendi k?z?n?n etkinlikleri ve günlük ya?am? içine, UQTS ile sava?an di?er insanlar?n öykülerini de serpi?tirerek süslüyor. Bu insanlar?n UQTS’li olduklar?n? nas?l ö?rendikleri, bu hastal?kla nas?l u?ra?t?klar? ve ya?amlar?n? nas?l sürdürdükleri ak?c? bir dille anlat?l?yor. Bu hastal??? ta??yan kimi insanlar?n, hastal??? ta??d?klar?n?n fark?na bile varmadan ya?amlar?n? normal bir ?ekilde sürdürüyorlar veya bu hastal?ktan ölüp gidiyor. Baz?lar?na tesadüf eseri UQTS tan?s? konuyor ve ilaç ve cihazlarla ya?amlar?na devam ediyor. Di?er baz?lar?n?n da öbür dünyaya çok k?sa ziyaret ettikten sonra geri döndürülüyorlar, büyük ?zd?raplardan sonra tan?lanabiliyor ve devam?nda ya?amlar?n? sürdürüyor. Yazar, bütün bunlar?, insanlar?n bir may?n tarlas?ndan geçip gitmelerine benzetiyor. Yazar?n benzetmesine göre insanlar, may?nl? arazide olduklar?n? bilmeden geçerken, tesadüfen k?llar?na zarar gelmeden geçip gidiyor veya baz?lar? may?na bas?p ölebiliyor, di?er baz?lar? yaral? olarak kurtuluyor ve baz? müdahalelerle ya?amlar?n? sürdürüyorlar.
Bu hastal??? ta??yan insanlara, potensiyel olarak ölümcül bir hastal?k olmas?na ra?men, UQTS tan?s? konmas?n?n bir umut ????? oldu?unu belirterek kendilerinin ?ansl? olduklar?n?n alt? çiziliyor. Bunu, ya?am? sürdürmek için, tan?s? konularak sorunun ne oldu?unu bilmek hiç bilmemekten çok daha iyi seçim oldu?unu belirterek onlar?n daha mutlu bir ya?am sürdürmeleri için cesaret veriyor.

Inseparables, comprar "TATL? K?Z (EBOOK)" junto con:

Opiniones "TATL? K?Z (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate