türklerin kültür kökenleri (ebook) 2789785918486
  • Comenzar a leer

TÜRKLERIN KÜLTÜR KÖKENLERI EBOOK


Valora este libro

$63.38

$60.21

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 2789785918486
Dünyan?n en gizemli yörelerinden biri ku?kusuz ki, Orta Asya'd?r. Bir zamanlar bu yörede ya?ananlar, tarihin en gizli kalm?? bölümlerini olu?turur. Türkler için de her ?ey burada ba?lam??t?. Orta Asya Gök Tanr? Dini ve Atalar Kültü... Türk Mitolojisi'ndeki Gökyüzü'nden inen ???klar ve Kurt'tan Türeyi? Efsaneleri'nin perde arkas?... Tanr? Da?lar?, Ergenekon, Demir Ça?? ve Tufan... ?amanizm'de ruh, ölüm ve ölüm ötesi ya?am... ?aman rahiplerinin gizli ayinleri...S?rlarla dolu gizemli Anadolu... Nemrut Da??'ndan Kafkasya'ya uzanan gizli yeralt? tünelleri... Hitit, Mitra, Diyonizos Kültleri... Müslümanl?k'tan önce namaz k?lan, hacca giden Harranl? Sabiiler...Türkler Nas?l Müslüman oldu?.. Türkler'in ?amanizm'i terketme nedenleri... Türkler'in ?slamiyet'e geçi?indeki Sufiler'in rolü... Tasavvuf Felsefesi'nin Anadolu Müslümanl???n?n olu?umundaki etkileri... Melametilik, Ahilik, Mevlevilik, Bekta?ilik... Mesnevi içine gizlenen Bat?ni Bilgiler... Yunus Emre'den Bilge Nasreddin Hoca'ya halk inisiyasyonu...Anadolu Halk inançlar?, Adetleri ve Bat?l ?nançlar?'n?n ard?ndaki gerçekler... Büyüsel i?lemlerin Halk ?nançlar?'yla ba?lant?lar?... Kara kedi neden u?ursuz say?lm??t?r?.. Nazarla ilgili inançlar?n kökeni... Ya?mur Duas?... Ya da Ta??'n?n sihirli gücü... Türk Dedi?imiz Kimlerdi?...Türk sözcü?ünün anlam? ve ilk ortaya ç?k???... 20.000 y?l önce Orta Asya'da ya?ananlar... Siriusyen Kültür, Mu Kültürü ve Türkler'in kökeni... Atatürk'ün Türkler'in kökeni ile ilgili arad??? s?r neydi?...Anadolu Kültürünün gizli kalm?? s?rlar? ve unutulmu? gerçekleri bu kitapta sizlerle bulu?uyor...

Inseparables, comprar "TÜRKLERIN KÜLTÜR KÖKENLERI (EBOOK)" junto con:

Opiniones "TÜRKLERIN KÜLTÜR KÖKENLERI (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate