yeni bir ?ans (ebook) 9786054182299
  • Comenzar a leer

YENI BIR ?ANS EBOOK


Valora este libro

$64.55

$61.32

Acerca del eBook
  • Formato: EPUB - DRM
  • Editoral: ARTCIVIC
  • ISBN: 9786054182299
Serhat Ahmet Tan, bugüne kadar yazm?? oldu?u kitaplarda çok ilginç yolculuklar?n rehberi oldu. Ara?t?rmalar? ve kitaplar? vas?tas?yla ç?kt???m?z bu yolculuklar?n her biri zaman?n içinde yap?ld?. Bir bakt?k Kanuni döneminde Yahya Efendi'nin yan?nday?z; onun Yu?a Tepesi'nin s?rr?n? bulu?una tan?kl?k ediyoruz. Ayn? anda bir de bak?yoruz ki 2200'lü y?llarday?z ve H?z?r'?n o y?llara kadar neler oldu?unu anlatt???na tan?kl?k ediyoruz. Tek tek anlat?yor H?z?r; 2012'den 2200'lü y?llara kadar neler oldu?unu. Bu yolculuklar bize geçmi?le ilgili hiç bilmedi?imiz ?eyler de ö?retti. Örne?in uzak gelecekten geçmi?imize b?rak?lm?? ve bize ula?mas? için ?ifrelenmi? mesajlar oldu?unu, bunlar?n hangi tabletlerde ya da kitabelerde yazd???n?.Yazar bu kitab?nda, bizleri yepyeni bir yolculu?a davet ediyor. Zaman makinesi haz?r, bütün ayarlar? yap?ld?. Merak etmeyin her zaman oldu?u gibi bizi yine geri getirecek. Ama yolculuk boyunca çok e?leneceksiniz, çok ?a??racaks?n?z, soluk solu?a kalacaks?n?z. Bazen kurguyla gerçek aras?nda kayboldu?unuzu hissedeceksiniz. Sonunda, kaderin sonsuz olas?l?k denizinde "Yeni Bir ?ans" olas?l???n?n her zaman mevcut oldu?unu gözlemleyeceksiniz.Kim bilir, belki de bu kitap sizin için mevcut bulunan "Yeni Bir ?ans" kap?s?n? aralayacak...

Inseparables, comprar "YENI BIR ?ANS (EBOOK)" junto con:

Opiniones "YENI BIR ?ANS (EBOOK)"

No hay opiniones para este producto

Hazte un hueco en Casa del Libro, regístrate